ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


1 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Στα πλαίσια της υποχρέωσης πληροφόρησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόμου 34/2002 της 11ης Ιουλίου περί των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και περί του ηλεκτρονικού εμπορίου, παρουσιάζονται στη συνέχεια τα στοιχεία ταυτοποίησης του κατόχου του παρόντος δικτυακού τόπου. Κάτοχος: CONCORD 2004 S.A. Ισπανία Στοιχεία επικοινωνίας: (+34) 937031800 [email protected] Στοιχεία καταχώρισης: Εμπορικό μητρώο της περιοχής της Βαρκελώνης, τόμος 4.116, βιβλίο 3.455, τμήμα 2ο, φύλλο 179, σελίδα 44.152, 1η εγγραφή ΑΦΜ: A-08-594467. 2 - ΧΡΗΣΤΕΣ: Η πρόσβαση σε αυτή τη δικτυακή πύλη της CONCORD 2004 S.A. και/ή η χρήση της προσδίδει την ιδιότητα του ΧΡΗΣΤΗ, ο οποίος, με την πρόσβαση και/ή χρήση αυτή, δέχεται τους Γενικούς Όρους Χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν. 3 - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ: Ο παρόν δικτυακός τόπος παρέχει πρόσβαση σε περιεχόμενα στο Διαδίκτυο, τα οποία ανήκουν στην CONCORD 2004 S.A. ή στους δικαιοπάροχούς της, στα οποία ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να έχει πρόσβαση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την ευθύνη χρήσης της δικτυακής πύλης. Η ευθύνη αυτή εκτείνεται στην εγγραφή που ενδεχομένως απαιτείται για πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή περιεχόμενα. Στην εγγραφή αυτή, ο ΧΡΗΣΤΗΣ φέρει την ευθύνη να παράσχει ορθές και νόμιμες πληροφορίες. Συνεπεία αυτής της εγγραφής, θα μπορεί να δοθεί στον ΧΡΗΣΤΗ ένα συνθηματικό για το οποίο θα φέρει την ευθύνη, δεσμευόμενος να κάνει επιμελή και εμπιστευτική χρήση αυτού. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεσμεύεται να κάνει ορθή χρήση των περιεχομένων και των υπηρεσιών [όπως, για παράδειγμα, των υπηρεσιών συνομιλίας (chat), των φόρουμ ή των ομάδων συζήτησης] που προσφέρει η CONCORD 2004 S.A. μέσω της δικτυακής της πύλης και, εν είδει απαρίθμησης, αλλά χωρίς περιοριστικό χαρακτήρα, να μην τις χρησιμοποιεί για: (i) να πραγματοποιήσει δραστηριότητες αθέμιτες, παράνομες ή αντίθετες στην καλή πίστη και στη δημόσια τάξη• (ii) να διαδώσει περιεχόμενα ή προπαγάνδα χαρακτήρα ρατσιστικού, ξενόφοβου, παράνομου πορνογραφικού, εκθειασμού της τρομοκρατίας ή προσβλητικού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα• (iii) να προκαλέσει βλάβες στα συστήματα υλικού και λογισμικού της εταιρείας που δημιούργησε τον ιστότοπο, των προμηθευτών της ή τρίτων, να εισάγει ή να διαδώσει στο δίκτυο ιούς υπολογιστών ή οποιαδήποτε άλλα συστήματα υλικού ή λογισμικού που ενδέχεται να προκαλέσουν τις προαναφερόμενες βλάβες• (iv) να προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση και, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιήσει τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλων χρηστών και να τροποποιήσει ή να επεξεργαστεί τα μηνύματά τους. Η CONCORD 2004 S.A. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρέσει όλα εκείνα τα σχόλια και τις συνεισφορές που παραβιάζουν τον σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου, που κάνουν διακρίσεις, που είναι ξενόφοβα, ρατσιστικά, πορνογραφικά, που θίγουν τη νεολαία ή τα παιδιά, την τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια, ή που, κατά την κρίση της, δεν είναι κατάλληλα για δημοσίευση. Σε κάθε περίπτωση, η CONCORD 2004 S.A. δεν ευθύνεται για τις απόψεις που διατυπώνονται από τους χρήστες διαμέσου των φόρουμ, των chat ή άλλων εργαλείων συμμετοχής. 4 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρει η CONCORD 2004 S.A. διαμέσου του δικτυακού τόπου, θα πρέπει να παράσχετε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η CONCORD 2004 S.A. συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές του οργανικού νόμου 15/1999 της 13ης Δεκεμβρίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το βασιλικό διάταγμα 1720/2007 της 21ης Δεκεμβρίου για τη θέσπιση του κανονισμού εφαρμογής του οργανικού νόμου και με τις υπόλοιπες, κατά καιρούς, ισχύουσες διατάξεις και μεριμνά για να εξασφαλίσει μία σωστή χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Για τον λόγο αυτόν, μαζί με κάθε έντυπο συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σχετικά με τις υπηρεσίες που ο χρήστης μπορεί να ζητήσει στην CONCORD 2004 S.A., θα γνωστοποιήσει στον χρήστη την ύπαρξη και την αποδοχή των ειδικών όρων επεξεργασίας των στοιχείων του σε κάθε περίπτωση, ενημερώνοντάς τον σχετικά με την ευθύνη για το αρχείο που έχει δημιουργηθεί, για τη διεύθυνση του υπευθύνου, για τη δυνατότητα να ασκήσει το διακαίωμά του για πρόσβαση, διόρθωση, ακύρωση ή αντίταξη, για τον σκοπό της επεξεργασίας και, ενδεχομένως, για την κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους. Η CONCORD 2004 S.A. ενημερώνει επίσης ότι εφαρμόζει τον νόμο 34/2002 της 11ης Ιουλίου περί των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και περί του ηλεκτρονικού εμπορίου και ότι θα του ζητά κάθε χρονική στιγμή τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για εμπορικούς σκοπούς. Με τη συμπλήρωση των εντύπων, τα προσωπικά του δεδομένα θα ενσωματωθούν και θα τύχουν επεξεργασίας σε ένα αρχείο που έχει καταχωρηθεί κατάλληλα και ανήκει στην CONCORD 2004 S.A. για την παροχή υπηρεσιών εμπορίας καροτσιών και καθισμάτων για μωρά, καθώς και άλλων προϊόντων παιδικής φροντίδας και ανάλογων προϊόντων και για να τον ενημερώνει για οποιαδήποτε εμπορική πληροφορία που η CONCORD θεωρεί ότι τον ενδιαφέρει. Σε καμία περίπτωση, τα δεδομένα του δεν θα παραχωρηθούν σε τρίτους. Γνωστοποιούμε επίσης για τη δυνατότητα να ασκηθούν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης ή αντίταξης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικώς στην CONCORD 2004 S.A. 5 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η CONCORD 2004 S.A., από μόνη της ή ως εκδοχέας, είναι κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας της, καθώς και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν (ενδεικτικά, εικόνες, ήχος, ακουστικό υλικό, βίντεο, λογισμικό ή κείμενα• εμπορικά σήματα ή λογότυπα, συνδυασμοί χρωμάτων, δομή και σχεδιασμός, επιλογή μεταχειρισμένων υλικών, προγράμματα υπολογιστή απαραίτητα για τη λειτουργία της, πρόσβαση και χρήση, κλπ.), και αποτελούν ιδιοκτησία της CONCORD 2004 S.A. ή των δικαιοπαρόχων της. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Βάσει των άρθρων 8 και 32.1, δεύτερη παράγραφος, του νόμου περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορεύονται ρητά η αναπαραγωγή, η διανομή, η παρουσίαση στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της μορφής διάθεσης, του συνόλου ή μέρους των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, χωρίς την έγκριση της CONCORD 2004 S.A. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεσμεύεται να σεβαστεί τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κυριότητα της CONCORD 2004 S.A. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα πρέπει να απέχει από τη διαγραφή, τη μεταβολή, την παράκαμψη ή την επεξεργασία οποιουδήποτε μηχανισμού προστασίας ή συστήματος ασφαλείας που ενδεχομένως βρίσκεται εγκατεστημένο στις σελίδες εξ' ονόματος της εταιρείας - δημιουργού του ιστότοπου. 6 - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ: Η CONCORD 2004 S.A. δεν ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, με τα όρια που καθορίζονται από τον νόμο, για τις ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που θα μπορούσαν να προκαλέσουν, ενδεικτικά: σφάλματα ή παραλείψεις στα περιεχόμενα, έλλειψη ακρίβειας, ακεραιότητα, ενημέρωση και ακρίβεια των στοιχείων ή των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπό της, έλλειψη παρουσίας της δικτυακής πύλης ή η μετάδοση ιών ή λογισμικών κακόβουλων ή επιζήμιων στα περιεχόμενα, παρά όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέτρα που έχει λάβει για να το αποφύγει. Τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες του παρόντος ιστότοπου και των σελίδων του δεν δεσμεύουν την CONCORD 2004 S.A. ούτε αποτελούν επίσημα τις απόψεις της, καθώς πρόκειται απλώς για μία προσφερόμενη υπηρεσία ενημερωτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα. 7- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Η CONCORD 2004 S.A. επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να πραγματοποιήσει, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση, τις τροποποιήσεις που θεωρεί κατάλληλες στη δικτυακή της πύλη και μπορεί να αλλάξει, να διαγράψει ή να προσθέσει τόσο τα περιεχόμενα και της υπηρεσίες που παρέχονται διαμέσου αυτής, όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτά παρουσιάζονται ή εντοπίζονται στη δικτυακή της πύλη. 8 - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Στην περίπτωση που στο όνομα χώρου υπάρχουν συνδέσεις ή υπερσύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους του Διαδικτύου, η CONCORD 2004 S.A. δεν θα ασκήσει κανενός είδους έλεγχο όσον αφορά αυτούς τους ιστότοπους και τα περιεχόμενά τους. Σε καμία περίπτωση η CONCORD 2004 S.A. δεν θα ευθύνεται για τα περιεχόμενα κάποιας σύνδεσης που ανήκει σε ξένο ιστότοπο, ούτε θα εγγυηθεί την τεχνική παρουσία, την ποιότητα, την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την έκταση, την ορθότητα, την ισχύ και τη συνταγματικότητα οποιουδήποτε υλικού ή πληροφορίας που περιέχεται σε κανέναν από τους προαναφερόμενους υπερσυνδέσμους ή άλλους ιστότοπους του Διαδικτύου. Κατά τον ίδιο τρόπο, η συμπερίληψη αυτών των εξωτερικών συνδέσεων δεν συνεπάγεται κανενός είδους σύνδεση, συγχώνευση ή συμμετοχή με τους δικτυωμένους οργανισμούς. 9 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ: Η CONCORD 2004 S.A. επιφυλάσσεται του διακαιώματός της να αρνηθεί ή να άρει την πρόσβαση στη δικτυακή πύλη και/ή στις προσφερόμενες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος τρίτου, στουες αυτούς που δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. 10- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η CONCORD 2004 S.A. και/ή οι δικαιοπάροχοί της θα κινηθούν κατά της μη συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους, καθώς και κατά οποιασδήποτε παράνομης χρήσης της δικτυακής της πύλης, ασκώντας όλες τις αστικές και ποινικές διώξεις που δικαιούται. 11 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η CONCORD 2004 S.A. θα μπορεί να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή τους όρους που ορίζονται στο παρόν, δημοσιεύοντάς τους δεόντως, όπως παρουσιάζονται στο παρόν. Η ισχύς των όρων αυτών θα σχετίζεται με την έκθεσή τους και θα βρίσκονται σε ισχύ ώσπου να τροποποιηθούν από άλλους που θα δημοσιευθούν δεόντως. 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Η σχέση μεταξύ της CONCORD 2004 S.A. και του ΧΡΗΣΤΗ θα διέπεται από την ισχύουσα ισπανική νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα υποβληθεί στα δικαστήρια της πόλης της Βαρκελώνης.